บุคลากร 

                                                                                   นางสาวพงพิสมร  ขุยชัยภูมิ
                                                                                  กศ.ม.หลักสูตรและการสอน
                                                             ครู คศ.3 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

             นางสาวศุภวรรณ  ทวีชีพ
               คบ.ภาษาอังกฤษ
                 ครูอัตราจ้างนางรุจิรัตน์  จันทร์จิต
กศ.ม.บริหารการศึกษา
ครู คศ.2

นายศิริชัย  ทวีโชค
ศศ.บ.รัฐศาสตร์
ครูผู้ดูแลเด็ก