ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน

   โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์  ตั้งอยู่เลขที่  หมู่   9  ถนน       -    ตำบลบ้านโสก    อำเภอคอนสวรรค์   จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ 36140  โทรศัพท์  0-44-870524     สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1เปิดทำการสอนระดับชั้นก่อนประถมศึกษา  ถึง ระดับประถมศึกษาปีที่  6   
วิสัยทัศน์  (Vision)  โรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์  จัดการศึกษาได้คุณภาพมาตรฐาน  ประสานความร่วมมือ  ยึดถือคุณธรรม  นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
คติพจน์   สิกขา   กาโม   ภวํโหตุ  “ ผู้ใฝ่ในการศึกษา  เป็นผู้เจริญ”    
 ปรัชญาโรงเรียน     ศึกษาดี  มีวินัย  น้ำใจประเสริฐ  เลิศคุณธรรม                            
 สีประจำโรงเรียน
    เหลือง แดง    
อักษรย่อ
   ด.ร.